top of page

ABOUT

การศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร

ใบอนุญาตผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7963

การทำงานพ.ศ.2531-2533บริษัท กฤษณ์ แอนด์ แอสโซซิเอ

ตำแหน่งผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอนุญาต

บริษัท สยามโอม จำกัด

บริษัท โอเชียนลีสพ.ศ.2534-2539ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

เจ้าหน้าที่ระดับ 10 ฝ่ายบัญชีและภาษีอากร

พ.ศ.2539-ปัจจุบันบริษัท เอ็นจ์อีคอน ออดิท จำกัด และบริษัทในเครือ

ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

ทำบัญชี สอบบัญชี รับทำบัญชี รับสอบบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท

อรัญญา ณ พัทลุง

ตำแหน่งที่ปรึกษา ผู้สอบบัญชี

ทำบัญชี สอบบัญชี รับทำบัญชี รับสอบบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท
ทำบัญชี สอบบัญชี รับทำบัญชี รับสอบบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท

การศึกษาปริญญาตรี  สาขาการบัญชี 

มหาวิทยาวิทยาลัยขอนแก่น จ.หนองคาย

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

การทำงาน

พ.ศ.2556-ปัจจุบัน
บริษัท เอ็นจ์อีคอน ออดิท จำกัด 

ธัญญลักษณ์ นามอาษา
ตำแหน่งพนักงานบัญชี

 

 

สุภาพร สัตยคฤหกุล

ตำแหน่งพนักงานบัญชี

 

การศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี  

 มหาวิทยาราชมงคลสุวรรณภูมิ จ.พระนครศรีอยุธยา

การศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี  มหาลัยรามคำแหง

การทำงาน 

พ.ศ.2551-ปัจจุบันบริษัท บีซีซี การบัญชี จำกัด

ทำบัญชี สอบบัญชี รับทำบัญชี รับสอบบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท

นางมะลิ ธัมวงศานุกูล

ตำแหน่งพนักงานบัญชี

ทำบัญชี สอบบัญชี รับทำบัญชี รับสอบบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท

การศึกษาปริญญาตรี วิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี  

มหาวิทยาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

การทำงาน

 

พ.ศ.2549-ปัจจุบันบริษัท เอ็นจ์อีคอน สเปเชี่ยล โปรดักส์ จำกัด

ปรีดา สุวรรณสังข์

บัญชีละการเงิน

การศึกษาปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร

การทำงาน

พ.ศ.2550-ปัจจุบันบริษัท บีซีซี การบัญชี จำกัด

ทำบัญชี สอบบัญชี รับทำบัญชี รับสอบบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท
ทำบัญชี สอบบัญชี รับทำบัญชี รับสอบบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท

วรรณนิสา วงษ์สาลี

ตำแหน่งพนักงานบัญชี

การศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี 

การทำงานมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

การทำงาน

พ.ศ.2559-ปัจจุบัน

บริษัท อีอีซี การบัญชี จำกัด

สุกัญญา จันต๊ะนวล

ตำแหน่งพนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

การศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร

การทำงาน

พ.ศ.2559-ปัจจุบันบริษัท อีอีซี การบัญชี จำกัด

ทำบัญชี สอบบัญชี รับทำบัญชี รับสอบบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท

อัญธิกา หวานคำ

ตำแหน่งพนักงานบัญชี

การศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร

การทำงาน

พ.ศ.2559-ปัจจุบัน

ทำบัญชี สอบบัญชี รับทำบัญชี รับสอบบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท

มุกดา สารขันธ์

ตำแหน่งพนักงานบัญชี

การศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี 

การทำงานมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

ทำบัญชี สอบบัญชี รับทำบัญชี รับสอบบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท

นางสาวกันทิมา สีโคตร

ตำแหน่งพนักงานบัญชี

การศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การทำงาน

พ.ศ.2559-ปัจจุบันบริษัท อีอีซี การบัญชี จำกัด

bottom of page