top of page

SERVICES

  บริษัท บีซีซี การบัญชี จำกัด 

มีความยินดีขอเรียนเสนองานบริการจัดทำบัญชี และให้คำปรึกษางานด้านภาษีอากร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รับ ทำ บัญชี จดทะเบียน บริษัท สำนักงาน บัญชี บริษัท ตรวจ สอบ บัญชี ผู้ ตรวจ สอบ บัญชี ผู้ สอบ บัญชี รับ ตรวจ สอบ บัญชี บริษัท รับ ทำ บัญชี ตรวจ สอบ บัญชี ทำ บัญชี รับ จดทะเบียน บริษัท การ ตรวจ สอบ บัญชี สํา นักงาน ตรวจ สอบ บัญชี สอบ บัญชี จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน จํา กัด รับ ทํา บัญชี อิสระ บริษัท บัญชี ผู้ สอบ บัญชี รับ อนุญาต ค่า สอบ บัญชี บริษัท ทำ บัญชี รับ ทํา บัญชี ที่ บ้าน การ ทํา บัญชี บริษัท งาน ตรวจ สอบ บัญชี บริษัท รับ จดทะเบียน บริษัท ราคา รับ ทำ บัญชี อัตรา ค่า สอบ บัญชี รับ ตรวจ สอบ บัญชี ราคา ถูก บริษัท รับ ตรวจ สอบ บัญชี สํา นักงาน สอบ บัญชี สํา นักงาน บัญชี คุณภาพ
รับ ทำ บัญชี จดทะเบียน บริษัท สำนักงาน บัญชี บริษัท ตรวจ สอบ บัญชี ผู้ ตรวจ สอบ บัญชี ผู้ สอบ บัญชี รับ ตรวจ สอบ บัญชี บริษัท รับ ทำ บัญชี ตรวจ สอบ บัญชี ทำ บัญชี รับ จดทะเบียน บริษัท การ ตรวจ สอบ บัญชี สํา นักงาน ตรวจ สอบ บัญชี สอบ บัญชี จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน จํา กัด รับ ทํา บัญชี อิสระ บริษัท บัญชี ผู้ สอบ บัญชี รับ อนุญาต ค่า สอบ บัญชี บริษัท ทำ บัญชี รับ ทํา บัญชี ที่ บ้าน การ ทํา บัญชี บริษัท งาน ตรวจ สอบ บัญชี บริษัท รับ จดทะเบียน บริษัท ราคา รับ ทำ บัญชี อัตรา ค่า สอบ บัญชี รับ ตรวจ สอบ บัญชี ราคา ถูก บริษัท รับ ตรวจ สอบ บัญชี สํา นักงาน สอบ บัญชี สํา นักงาน บัญชี คุณภาพ
รับ ทำ บัญชี จดทะเบียน บริษัท สำนักงาน บัญชี บริษัท ตรวจ สอบ บัญชี ผู้ ตรวจ สอบ บัญชี ผู้ สอบ บัญชี รับ ตรวจ สอบ บัญชี บริษัท รับ ทำ บัญชี ตรวจ สอบ บัญชี ทำ บัญชี รับ จดทะเบียน บริษัท การ ตรวจ สอบ บัญชี สํา นักงาน ตรวจ สอบ บัญชี สอบ บัญชี จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน จํา กัด รับ ทํา บัญชี อิสระ บริษัท บัญชี ผู้ สอบ บัญชี รับ อนุญาต ค่า สอบ บัญชี บริษัท ทำ บัญชี รับ ทํา บัญชี ที่ บ้าน การ ทํา บัญชี บริษัท งาน ตรวจ สอบ บัญชี บริษัท รับ จดทะเบียน บริษัท ราคา รับ ทำ บัญชี อัตรา ค่า สอบ บัญชี รับ ตรวจ สอบ บัญชี ราคา ถูก บริษัท รับ ตรวจ สอบ บัญชี สํา นักงาน สอบ บัญชี สํา นักงาน บัญชี คุณภาพ

บริการทำบัญชี

 • ให้บริการทำบัญชี ด้วยราคาสมเหตุ สมผลและมีความเป็นมืออาชีพ

 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด ให้บริการคำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี-ภาษี

 • บริการยื่นแบบภาษีที่ต้องยื่นในแต่ละเดือน ได้แก่ ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53, ภพ.30, รายงานภาษีขาย, รายงานภาษีซื้อ, พร้อมบริการนำส่งสรรพากร

 • บันทึกบัญชีด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่กรมสรรพากรยอมรับ, จัดทำสมุดบัญชีรายวัน, สมุดบัญชีแยกประเภทและรายงานทางบัญชีต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด

 • บริการยื่นแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคม พร้อมนำส่งสำนักงานประกันสังคม

 • บริการยื่นแบบงบประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีครึ่งปี (ภงด.51), ยื่นแบบงบประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีสิ้นปี (ภงด.50) ส่งสรรพากร

บริการตรวจสอบบัญชี

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 • ตรวจสอบบัญชี ด้วยทีมงานมืออชีพ และตรวจโดยผู้สอบบัญชี

 • วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบก็เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า งบการเงินแสดงฐานะผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามนโยบายการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่ เพียงใด ความเห็นของผู้สอบบัญชีจึงขึ้นอยู่กับผลของการตรวจสอบ หากต้องการเสนอรายงานเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะเรียนชี้แจงถึงเหตุผลข้อเท็จจริงก่อนเสนอรายงานการสอบบัญชี

 • ตรวจสอบงบการเงินโดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐาน 

รับ ทำ บัญชี จดทะเบียน บริษัท สำนักงาน บัญชี บริษัท ตรวจ สอบ บัญชี ผู้ ตรวจ สอบ บัญชี ผู้ สอบ บัญชี รับ ตรวจ สอบ บัญชี บริษัท รับ ทำ บัญชี ตรวจ สอบ บัญชี ทำ บัญชี รับ จดทะเบียน บริษัท การ ตรวจ สอบ บัญชี สํา นักงาน ตรวจ สอบ บัญชี สอบ บัญชี จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน จํา กัด รับ ทํา บัญชี อิสระ บริษัท บัญชี ผู้ สอบ บัญชี รับ อนุญาต ค่า สอบ บัญชี บริษัท ทำ บัญชี รับ ทํา บัญชี ที่ บ้าน การ ทํา บัญชี บริษัท งาน ตรวจ สอบ บัญชี บริษัท รับ จดทะเบียน บริษัท ราคา รับ ทำ บัญชี อัตรา ค่า สอบ บัญชี รับ ตรวจ สอบ บัญชี ราคา ถูก บริษัท รับ ตรวจ สอบ บัญชี สํา นักงาน สอบ บัญชี สํา นักงาน บัญชี คุณภาพ
รับ ทำ บัญชี จดทะเบียน บริษัท สำนักงาน บัญชี บริษัท ตรวจ สอบ บัญชี ผู้ ตรวจ สอบ บัญชี ผู้ สอบ บัญชี รับ ตรวจ สอบ บัญชี บริษัท รับ ทำ บัญชี ตรวจ สอบ บัญชี ทำ บัญชี รับ จดทะเบียน บริษัท การ ตรวจ สอบ บัญชี สํา นักงาน ตรวจ สอบ บัญชี สอบ บัญชี จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน จํา กัด รับ ทํา บัญชี อิสระ บริษัท บัญชี ผู้ สอบ บัญชี รับ อนุญาต ค่า สอบ บัญชี บริษัท ทำ บัญชี รับ ทํา บัญชี ที่ บ้าน การ ทํา บัญชี บริษัท งาน ตรวจ สอบ บัญชี บริษัท รับ จดทะเบียน บริษัท ราคา รับ ทำ บัญชี อัตรา ค่า สอบ บัญชี รับ ตรวจ สอบ บัญชี ราคา ถูก บริษัท รับ ตรวจ สอบ บัญชี สํา นักงาน สอบ บัญชี สํา นักงาน บัญชี คุณภาพ

บริการจดทะเบียนธุรกิจทุกชนิด

 • จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน ห้างร้านต่างๆ

 • จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ, ย้ายที่ตั้งสำนักงานบริษัท, เพิ่มทุน, ลดทุน, จดทะเบียนเลิก และชำระบัญชี ฯลฯ

 • ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียอากร, จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ

 • ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้าง, ลูกจ้าง, แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

bottom of page