มาตรฐานของคุณภาพงานที่ดี

  • สร้างความพึงพอใจของลูกค้า

  • สร้างภาพลักษณ์องค์กรและของลูกค้า

  • เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

  • มาตรฐานของคุณภาพงานที่ดี และได้รับการยอมรับ

  • ทีมงานมืออาชีพ มีความสามารถสูง

  • ผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพ

  • สร้างความสัมพันธ์ทีดีระหว่าง

  • องค์กรและลูกค้า

  • ดูแลและติดตามความก้าวหน้าและแก้ไขอย่างทันท่วงที

  • ราคาพิเศษนี้เฉพาะที่ติดต่อมาไม่เกิน วันที่ 25 พฤศจิกายน  2561 เท่านั้น) โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

special Promotion 

 

บริษัท BCC การบัญชี เป็นบริษัทในเครือ ของ​

บริษัท ENGECON GROUP ก่อตั้งเมือปี 2537

ให้บริการด้านตรวจสอบบัญชี 

รับทำบัญชี

ทำบัญชี

จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ยื่นภาษี นิติบุคคล

ติดตั้งระบบ บัญชี 

ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี

ด้วยประสบการณ์มากกว่า20 ปี ลูกค้ากว่า200 บริษัท

"ลูกค้าต้องได้รับบริการที่ดี ไม่แพ้บริษัทชั้นนำ ในราคาที่สมเหตุสมผล "

 

125/16หมู่ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร.0-2962-1171-4 

 แฟ็กซ์ 0-2962-1175, 0-2962-2585